Colour correction & skin retouching.

Minimal - Colour correction & skin retouching.